Informatie groep 1 en 2

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Algemene informatie:

We werken met een combinatiegroep 1/2.
De kinderen hebben op de dinsdag, donderdag en vrijdag les van Aline Koekkoek en op de maandag en woensdag is Jessica Dreijer aanwezig.

Schooltijden / binnenkomst:
Iedere dag hebben we een inloop vanaf 8.00 uur. De kinderen mogen dan de klas in worden gebracht. Op maandag starten we in de kring, de kinderen mogen bij binnenkomst een boek pakken om te lezen.

Op de andere dagen mogen de kinderen bij binnenkomst iets gaan kiezen dat op de tafels klaar staat. Om 8.15 uur moeten alle ouders het lokaal verlaten hebben. Om 8.20 uur gaan we opruimen en in de kring. Vanuit deze kring gaan de kinderen kiezen aan welke opdracht ze gaan werken of in welke hoek ze gaan spelen. Op een lijst wordt bijgehouden wat de kinderen hebben gekozen, zodat een kind niet altijd de zelfde dingen doet en steeds in een hoek is. De regel is dat als je de activiteit al eens hebt gedaan in die week, dat je het niet nog eens mag gaan doen.

We gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.00 uur naar school. Op deze dagen eten de kinderen tussen de middag in de klas en hebben ze nog een kwartier pauze buiten. Op de gang staat een koelkast voor de groepen. Hierin kan ’s ochtends het eten en drinken voor tussen de middag gezet worden. Dit moet voorzien zijn van een naam. Op de woensdag gaan de kinderen tot 12.15 uur naar school deze dag eten we niet met elkaar tussen de middag.

Hulpjes:
Iedere dag zijn er twee hulpjes, een leerling uit groep 1 en een leerling uit groep 2. De kinderen kunnen zelf zien wie het hulpje is omdat er een foto van de hulpjes is opgehangen bij het planbord.

Fruit eten:
Elke dag wordt er in de kring fruit, brood of een koekje gegeten en er wordt gedronken. Daar staat 15 minuten voor. Geef uw kind dus niet te veel eten mee, het is tenslotte een tussendoortje. De kinderen kunnen hun tas met eten in een mand in de gang zetten.

Gym:
De kinderen gymmen in hun ondergoed. Niet ieder kind heeft altijd een hemd of t-shirt aan onder een trui. Dit betekent dat deze kinderen in hun trui moeten gymmen, wat veel te warm is, of in hun blote bovenlichaam. Hier zij wij geen voorstander van. Prettig is het dan ook als u uw kind een hemd of t-shirt in de tas wilt doen op de dagen dat ze een trui aan hebben zonder iets er onder. Het dragen van schoenen is niet verplicht, de kinderen lopen op hun sokken naar het speellokaal. In het speellokaal worden de sokken uitgedaan.
Als de kinderen naar het toilet gaan tijdens het gymmen, dan lopen ze op blote voeten door de gang en in het toilet. Als u er voor kiest om uw kind schoenen mee te geven, dan kunnen deze op school blijven in een bak in de klas. De kinderen kunnen ze dan pakken als we ze nodig hebben. Wel graag de schoenen voorzien van een naam.

Speelgoed:
In principe mogen de kinderen geen eigen speelgoed meenemen naar school. Het gaat te vaak stuk of er raakt iets zoek. Natuurlijk mogen ze iets dat ze hebben gekregen op hun verjaardag wel laten zien, maar dan graag in overleg.

Verjaardag van uw kind:
Als uw kind jarig is dan wordt dit gevierd in de klas. De kinderen krijgen een hoed en er wordt voor ze gezongen. De jarige mag een kaart uitzoeken waar een felicitatie op komt te staan. De jarige kiest twee kinderen uit die mee mogen om de klassen rond te gaan.
Ze gaan alleen naar de peuterspeelzaal en de groepen die beneden zitten. De jarige mag deze dag ook trakteren. Het zou fijn zijn als u gezonde traktaties mee geeft.

Informatie:
Als er informatie is over bijvoorbeeld de letter van de week, een excursie of iets anders dan kunt u deze informatie vinden naast de deur van het lokaal. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief gemaakt die u via de mail ontvangt. Het is hiervoor belangrijk dat we van iedereen een emailadres hebben. Op papier wordt deze nieuwsbrief niet mee gegeven. Het zelfde geldt voor de meeste informatie vanuit school.

Werkjes mee:
De kinderen krijgen nadat we aan een thema hebben gewerkt altijd hun werkjes mee naar huis. Het is prettig dat de kinderen dan een (plastic) tas mee hebben waar het in kan worden gedaan. Op de gang kunt u lezen wanneer de werkjes mee gaan, we hangen dan een papier op.
Bibliotheek:
Een keer per week gaan we naar de bibliotheek. Alle kinderen zoeken een boek uit dat in de klas “gelezen” kan worden. De kinderen mogen deze boeken lezen als ze in de lees-hoek zijn, als ze op maandagmorgen op school komen en als ze klaar zijn met eten.

Niet op tijd terug:
Mocht u een keer niet op tijd terug zijn om uw kind te halen, bel dan (indien mogelijk) naar school. Horen wij niets, dan houden we het kind op school totdat u komt. De kinderen gaan alleen met andere ouders mee als dat met u is afgesproken.

Schoolarts:
De schoolverpleegkundige komt 1 keer per jaar op school voor een screening van groep 2. Ze testen het gehoor en de ogen van uw kind en meten en wegen het. Verder wordt er een aantal aanvullende onderzoekjes gedaan. U wordt gevraagd om van te voren een toestemmingsformulier in te vullen. U hoeft niet aanwezig te zijn bij dit bezoek.

Inhoudelijke informatie:

Dagritme:
Met behulp van de dagritmekaarten weten de kinderen aan het begin van de ochtend of middag wat er dat dagdeel gaat gebeuren. Van allerlei activiteiten is een plaat, bijvoorbeeld kring, werken, gymmen, buiten spelen en eten en drinken. Ook komen de seizoenen en de dagen van de week aan de orde d.m.v. de kalenderklok.

Kringactiviteiten:
Omdat we met een combinatiegroep werken hebben we er voor gekozen om een aantal activiteiten aan te bieden in de kleine kring tijdens de werkles. Dit zijn lessen fonemisch bewustzijn en rekenen. Als groep 1 in de kring zit werk groep 2 zelfstandig verder. Hierna wordt er door iedereen even verder gewerkt en vervolgens gaat groep 2 in de kring. Kinderen die iets moeilijk vinden blijven iets langer in de kring om het nog even extra te oefenen. Verder zijn er nog een aantal gezamenlijke kringactiviteiten op een dag. Hierbij valt te denken aan Vreedzame School, muziek, voorlezen, vertellen, kringspelletjes, etc..

Volgen van de ontwikkeling van uw kind:

  • De ontwikkeling van de leerlingen volgen we met ons leerlingvolgsysteem: De leerlijnen.
  • De leerlijnen zijn opgebouwd uit verschillende periodes met doelen. Van de kinderen wordt gedurende een periode gewerkt aan doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, spel en er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende de deze periode wordt d.m.v. observaties gekeken hoe ver het kind is.
  • Aan het eind van de periode wordt gekeken of de doelen zijn behaald. Hierna wordt er gekeken aan welke doelen de leerling de volgende periode gaat werken. Het kan zijn dat een doel nog wat extra aandacht vraagt, dan wordt er de komende periode nog aan dat doel gewerkt, ook kan het zijn dat er al aan een doel van een andere periode wordt gewerkt omdat de leerling op dat gebied al iets verder is.
  • D.m.v. kleuren zijn de materialen in de kasten gekoppeld aan een periode. De kinderen kunnen op een lijst vinden welke kleur ze mogen pakken .

Toetsen:

  • Bij alle kinderen wordt de toets Beginnende geletterdheid afgenomen. Er wordt getoetst op het gebied van woordenschat, fonologisch bewustzijn, letterkennis en benoemsnelheid.
  • Bij alle kinderen midden groep 2 worden cito toetsen afgenomen:
  • Cito Taal voor kleuters gericht op de taalontwikkeling
  • Cito Rekenen voor kleuters gericht op de rekenontwikkeling

Taalontwikkeling:
We maken gebruik van de volgende middelen:
– Fonemisch bewustzijn ( letters en klanken)
– Map Fonemisch bewustzijn met taaloefeningen
– Schatkist
– Kleuteruniversiteit
– Bas
– Verschillende oefeningen: rijmen, taal, raadsels afmaken e.d.
– Diverse ontwikkelingsmaterialen

Rekenontwikkeling:
– Rekenrijk
– Schatkist
– Kleuteruniversiteit
– Begrippen aanbieden, wegen, meten, eerste en laatste etc.
– Diverse ontwikkelingsmaterialen

Beginnende geletterdheid en lezen:
Bijna iedere week wordt er op de maandagmiddag een nieuwe letter aangeboden, de letter van de week. De kinderen leren een symbool en een gebaar bij elke klank. In de nieuwsbrief van groep 1/2 wordt aangegeven welke letters er in de komende weken worden aangeboden. Op het informatiebord in de gang wordt ook nog eens aangegeven welke letter in die week aan bod komt. De kinderen mogen van huis iets meenemen waar deze letter in voor komt. De kinderen van groep 2 krijgen een letterblad aangeboden. Dit om kennis te maken met de geschreven taal. De kinderen die er aan toe zijn zullen verdiepingsopdrachten aangeboden krijgen. Gedurende de week zal er ook aandacht worden besteed aan deze letter.

Fonemisch bewustzijn: ( klankbewustzijn )
Deze methode is gericht op de taalontwikkeling en het voorbereidend lezen en staat een paar keer per week op het programma. De onderdelen die aan de orde komen zijn: – luisteren
– zinnen en woorden
– rijmen
– klankgroepen
– isoleren van klanken
– synthese van klanken
– manipuleren van klanken
– letterkennis

Rekenrijk:
In de hele school werken we met de methode Rekenrijk. Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende rekenonderdelen. Hierbij kunt u denken aan getalbegrip, cijfers, meten, wegen, vergelijken, etc..

Vreedzame school:
Net als in alle andere groepen op de Bouwsteen besteden wij ook minimaal één keer per week aandacht aan de Vreedzame school. Behalve de les uit de methode hebben we ook iedere week een “zonnetje van de week”. Ieder kind wordt om de beurt het zonnetje. De andere leerlingen noemen allemaal positieve dingen over deze leerling. Dit wordt op het zonnetje geschreven. Als er een nieuw zonnetje komt, dan krijgt de leerling zijn eigen zon mee naar huis.

School TV:
We kijken elke week naar een aflevering van School tv. Deze afleveringen hebben allemaal een educatief karakter op verschillende gebieden. Hierbij valt te denken aan Koekeloere, Schatkast, etc.

Heeft u vragen? Kom dan gerust langs.

Met vriendelijke groet,

Aline Koekkoek

Huiswerkbrief 1/2 downloaden  klik hier