Informatie groep 6b/7

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Algemene informatie:

Dit schooljaar is groep 6b en7 een combinatiegroep .
De groep bestaat uit 22 leerlingen (in groep 6b, 11 leerlingen en groep 7, 11 leerlingen).
Meester Wim werkt op maandag, dinsdag, woensdag en op de donderdagochtend en juf Sandra op donderdagmiddag en vrijdag.
Voor het vak gymnastiek krijgen de kinderen één keer in de week gymles van een vakleerkracht op maandagmiddag. Het tweede gymuur op de vrijdagmiddag bestaat uit een spelles die gegeven wordt door juf Sandra.

We werken inmiddels een paar jaar met een continurooster. De kinderen zijn gewend aan het ritme, en vinden het prettig dat ze eerder vrij zijn van school. Sommige kinderen geven aan dat ze het fijn vinden, dat ze niet telkens heen en weer hoeven te rijden van school naar huis en weer terugnaar school tussen de middag .
We hopen dit schooljaar op een gezellig en fijn schooljaar, waarin we heel veel gaan leren.
Taal, lezen, begrijpend lezen en rekenen zijn zeer belangrijke vakken. Er wordt veel tijd besteed aan het goed en vlot leren lezen.

Het onderdeel ‘begrijpend lezen’ komt ruimschoots aan bod. Met behulp van de nieuwe methode ‘Lezen in beeld’ leren de kinderen strategieën , waardoor ze teksten goed leren begrijpen.

Om goed en vlot te leren lezen gebruiken we ‘Estafettelezen”, een combinatie van oefening (Vloeiend en vlot), een werkboekje en een leesboekje. Alle leerlingen lezen op hun eigen niveau en dat kan betekenen dat enkele leerlingen in een ander lokaal bij een andere leerkracht lezen. Dit doen we vier per week altijd aan het begin van de ochtend
Iedere ochtend rekenen we een uur m.b.v. de nieuwe methode ‘Rekenrijk’. We rekenen in het werkboek en in een schrift. De snellere reken leerlingen krijgen verdiepingsstof aangeboden.
Regelmatig worden de tafels geoefend en bijgehouden omdat de tafels zeer belangrijk zijn om de rekenopdrachten vlot en goed te kunnen maken. Tafels zijn nodig bij delen, breuken, procenten, verhoudingen, berekenen van oppervlakten, inhoud etc. etc. Tafels? Je kunt er niet zonder!
Door middel van de ‘Weer’ taak wordt hulp geboden, door de diverse rekenprobleempjes nog eens extra te oefenen. Als de lessen af zijn, werken de kinderen uit een ‘klaar-map’, waarin behalve extra (oefen) opdrachten als Bloon, remediërende rekenopdrachten en /of taal- en spellingsopdrachten ook wel een puzzeltje ter ontspanning zit of een themaboekje over actuele onderwerpen als de kinderboekenweek, herfst, sinterklaas, kerst, winter e.d.
Als huiswerk is het aan te bevelen, dat de kinderen ook thuis oefenen met Bloon. Een code, die toegang geeft tot het programma, hebben de kinderen meegekregen.
We geven de kinderen ook structureel huiswerk mee. De bedoeling is dat de kinderen ongeveer een half uurtje per dag daar thuis aan werken. De hoeveelheid huiswerk gaat eens per 7 tot 9 weken mee. Het is de bedoeling dat de kinderen het te maken huiswerk leren spreiden over de weken, m.a.w. plannen.

We leren om goed samen te werken en ook om elkaar te helpen of op een andere manier te ondersteunen. Probleempjes proberen we z.s.m. samen op te lossen met elkaar.
We leren ook om niet te storen als we aan het werk zijn. We leren om kritisch te zijn op ons werk, en kijken het werk zo veel mogelijk zelf na. Bij het maken van fouten kunnen we op bijna hetzelfde moment samen met juf of meester kijken waarom het fout ging en kunnen we samen proberen om het beter te doen.

Tijdens het fruitkwartiertje kijken we vaak naar het jeugdjournaal.
Met betrekking tot het natuuronderwijs volgen wij de methode Natuur en Techniek
Groep 6 krijgt voor het eerst Engels. De inleiding op de lessen, gebeurtenissen, liedjes, toneelstukjes, uitspraak verloopt met behulp van hetdigibord.

Met de methode ‘De vreedzame school’ leren we op welke wijze we het best met elkaar om kunnen gaan. We hebben regels en afspraken gemaakt, waar we ons aan moeten houden om het samen goed en gezellig te hebben.
Een aantal kinderen van groep 7 en 8 zijn mediator. Zij hebben een” opleiding “gehad om problemen tussen kinderen die zich op het schoolplein voordoen op telossen. Zij zijn herkenbaar aan de oranje hesjes die ze tijdens de pauzes dragen.
Aan het opruimen en netheid van onze klas wordt aandacht besteed, en aan het netjes houden van je eigen vak.
Dit jaar zijn we begonnen met het opstellen van groepsdoelen en individuele doelen
Deze doelen hangen op het prikbord in het lokaal.

De doelen bestrijken een periode van drie weken, waarna we gaan kijken, bespreken of de doelen gehaald zijn of (waarom ) niet.
De groepsdoelen worden elke dag geprobeerd zo goed en veel mogelijk te halen.
We zien uit naar een fijn schooljaar waarin we veel van elkaar kunnen leren.
Mocht en er vragen zijn over bij u leven dan is het de bedoeling dat u contact opneemt met de groepsleerkracht.
Juf Sandra en meester Wim.