Informatie groep 8

Van harte welkom op de website van OBS de Bouwsteen.

Pedagogische aanpak:

Bij aanvang van groep 8 houden we veel klassengesprekken. Gesprekken waarin we duidelijk maken wat voor groep we op dat moment zijn en wat voor groep we willen zijn. We maken afspraken en tekenen voor deze afspraken. Mocht er iets gebeuren waardoor de sfeer verandert dan maak ik tijd voor gesprekken. Soms verlopen deze gesprekken rustig en andere keren met iets meer passie. Het gaat erom dat leerlingen leren luisteren naar elkaar en dat ze zichzelf durven zijn in een grote groep.

Er wordt door de leerkracht aan de start van het jaar kritisch gekeken naar de LOVS scores van het vorige schooljaar. Met name de toets E7. Deze toetsen worden geanalyseerd en per leerling noteert de leerkracht welke doelen de leerlingen hebben bij aanvang groep 8. De leerkracht zorgt ervoor dat er ontwikkelingsmateriaal is aanwezig in de kieskast. De toetsen worden zowel op groepsniveau als op leerling niveau geanalyseerd om een plan van aanpak te kunnen maken voor groep 8.
In de groepsplannen zijn deze zaken ook weggezet.

De leerlingen gaan samen met hun klasgenoten en leerkracht in gesprek over de gemaakte toetsen en samen worden de leerlingen zich bewust van de punten waarop zij winst kunnen behalen. Per vakgebied kijken de leerlingen waar hun moeilijkheden liggen en noteren deze. Na het gesprek formuleren de leerlingen doelen waaraan zij de komende periode gaan werken tijdens bijvoorbeeld bloktijd. Deze doelen worden SMART geformuleerd en komen in het lokaal op het doelenbord te hangen. Leerlingen leren hierdoor dat zij onderwijs volgen voor hun eigen ontwikkeling en niet voor een ander. Het besef dat zij zelf invloed hebben op hun resultaten werkt positief.
Met het doelenbord werken wij het gehele jaar en naarmate het jaar verstrijkt worden de doelen kritischer en leggen leerlingen hun lat hoger.

Het doelenbord in groep 8

Op het doelenbord staan twee soorten doelen. Allereerst bevat het de doelen van de leerlingen. Deze doelen zijn haalbaar. Het bevat doelen die al naar een korte periode geëvalueerd kunnen worden.
Voorbeeld: een leerling heeft moeite met procenten. In het eerste blok van onze rekenmethode komen deze procenten aan bod. Het doel dat de leerling dan zou kunnen formuleren is;
– Ik wil graag de komende 3 weken extra oefenen met het onderdeel procenten zodat ik op de rekentoets van blok 1 in opgave 3 en 4 ( procenten ), 85% goed heb.

De leerling werkt gedurende 3 weken tijdens bloktijd aan zijn doel. De leerling heeft zelf materialen gezocht die hem kunnen helpen tijdens het oefenen met zijn doel. Deze materialen liggen per vakgebied in onze kieskast. De kieskast bevat o.a. werkboekjes van Ajodakt, Spelling in de Lift, Aandacht voor Rekenen, denkstapkaarten, kopieerbladen uit de methoden, etc.
Tijdens bloktijd, 5 dagen in de week a 20/30 min, werken de meeste leerlingen zelfstandig en werken anderen samen omdat ze hetzelfde doel hebben en elkaar op die manier kunnen ondersteunen.
Na een toets evalueert de leerling zijn doel met zichzelf en anderen. Waarom heb ik mijn doel wel gehaald of waarom niet? Welke materialen heb ik nodig om mijn doel te gaan halen? Aan welk doel wil ik nu graag werken en waarom? Leerlingen leren hierdoor reflecteren, ze krijgen inzicht in hun leerproces en dat is nodig om eigenaar te worden van je eigen ontwikkeling.
Het is daarom van belang dat alle toetsen inzichtelijk zijn voor de groep en dat we de toetsen uitgebreid, per onderdeel, bespreken met elkaar.

Ook bevat het doelenbord klassikale doelen. Deze doelen stellen wij als groep n.a.v. de methoden. Samen kijken we welke aspecten er in de toetsen naar voren gaan komen en formuleren a.d.h.v. die gegevens ons klassendoel. Tijdens de lessen benoemen we natuurlijk altijd het doel en al snel volgt dan de opmerking: “Goed opletten! Dit heeft met ons klassendoel te maken!”. De betrokkenheid van de leerlingen wordt daarmee vergroot.

Het gaat er dus om dat leerlingen leren signaleren, formuleren, uitvoeren en evalueren om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. De leerkracht is hierin zoveel mogelijk begeleidend en ondersteunend.

Didactische aanpak:

Rekenonderwijs

Het rekenonderwijs geven wij n.a.v. onze methode. De strategie die aan bod komt wordt veelal gemoddeld. Onze populatie leerlingen geeft aan daar het meeste baat bij te hebben.
Naast de methode is er optimaal gebruik gemaakt van dagelijksreken.nl. Iedere dag krijg je op deze site 5 vragen zoals deze gesteld kunnen worden in de CITO. Klassikaal maken we opgave voor opgave en leggen we de nadruk op de aanpak vansoortgelijke sommen.
Iedere leerling heeft een wisbordje en kan dus eerst zelfstandig zijn/haar antwoord uitrekenen, daarna samen kijken welke antwoorden we in de klas zien, samen de som oplossen, en kijken waarom iemand het wel goed had en waarom niet.
Op die manier wordt ook snel duidelijk dat begrijpend lezen een grote invloed heeft op het niveau van presteren.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een moeilijk vak. Het is niet zomaar een tekst lezen en enkele vragen beantwoorden. Het is een manier van werken om tot antwoorden te komen. Begrijpend lezen is dat in groep 8 meestal het moeilijkst.

Begrijpend lezen komt 1 keer in de week aan bod door onze methode Lezen in Beeld. De leerlingen leren hiermee verschillende strategieën om een tekst te verwerken.
Daarnaast gebruiken wij Nieuwsbegrip. Deze methode gebruiken groep 7 en 8 ipv estafette lezen. De groepen zijn in twee niveaus ingedeeld en verdeeld in twee klassen. 3 dagen in de week gaan de leerlingen hier ’s ochtends 30 minuten mee aan de slag.
Op de eerste dag speelt de leerkracht een grote rol en verduidelijkt de strategie. De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen leren begrijpen hoe ze de tekst moeten behandelen, hoe ze tot antwoorden komen en welke denkstappen ze kunnen toepassen bij een bepaalde vraag. De leerkracht maakt veel gebruik van modelen.

Daarna gaan de leerlingen in tweetallen aan het werk en lezen de tekst en maken de vragen.
Als laatste worden de vragen klassikaal besproken en worden de moeilijkheden eruit gehaald en onder de aandacht gebracht.
In groep 8 maken we ook gebruik van Blits. Deze methode zorgt ervoor dat de leerlingen kritisch moeten lezen en strategieën moeten toepassen om de antwoorden te vinden. Het niveau van Blits ligt ook iets hoger dan dat van de methode.

Woordenschat

Doel: 50 woorden in de week aanbieden/bespreken
Materiaal: Puzzelen met woordenschat van Ajodakt en uit de methodes.
Tijd: Per dag minimaal 10 minuten
Werkwijze:
Iedere dag is er een groepje leerlingen verantwoordelijk voor het aanbieden van 10 nieuwe woorden. Deze woorden mogen zij zelf uitkiezen en opzoeken. Gedurende de gehele week komen verschillende nieuwe en misschien moeilijke woorden aan bod tijdens het werken in de methodes. Deze woorden kunnen zij als groepje in hun woordenschatschrift zetten.
De 10 woorden die zij voor die dag hebben gekozen werken zij uit in een wordbestand. Ook de uitleg van het woord staat hierbij genoteerd. Tijdens woordenschat presenteren zij deze woorden en nemen de andere leerlingen deze woorden over in hun schrift. Het wordbestand wordt opgeslagen en uitgeprint en alle woorden worden gebundeld in een snelhechter. Deze woorden schrijft het groepje ook nog eens op een blaadje en deze hangen we in onze woordenschatboom.
Aan het einde van de week hebben 5 groepjes 10 woorden aangeboden en zitten we samen op 50 woorden per week.

De betrokkenheid is groot omdat de leerlingen de woorden moeten presenteren en uit moeten leggen aan de klas. Zij moeten dus met een goede omschrijving komen van het woord.
Ook leren de leerlingen hierdoor sneller een woord op te zoeken want de ervaring leert dat kinderen snel over een moeilijk woord heen lezen en het dan vergeten.

Spelling:

Vier keer per week wordt actief spelling geoefend.

De eerste 4 lessen uit de methode Taal Actief bestaan uit:
– Twee spellingproblemen van onveranderlijke woorden. Dit kan zijn een nieuwe spellingregel of herhaling of uitbreiding van een reeds eerder aan bod gekomen spellingprobleem.
– Twee lessen werkwoordspelling, opbouwend van de schrijfwijze van een persoonsvorm, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, gebiedende wijs en tegenwoordig deelwoord.
Hierna volgt een signaaldictee, waarna de kinderen gedifferentieerd werken in de volgende drie lessen. Daarop volgt een controledictee. Mocht tijdens het controledictee blijken dat het kind bepaalde vaardigheden niet voldoende beheerst, wordt extra (in)oefening aangeboden voor de daaropvolgende week d.m.v. bloktijd en huiswerk.
Kinderen hebben n.a.v. Cito E7 (categorieënanalyse) een werkboekje waarin de categorieën worden geoefend die ze lastig vinden. Ook van Spelling in de Lift.

Organisatorisch::
Na het signaaldictee werken de kinderen aan de bakkaarten (aangepast aan niveau) en/of aan verlengde instructieles 5 en 6 uit de methode. Vaak behandelen wij deze lessen klassikaal en maken wij ook de extra kopieerbladen i.v.m. werkwoordspelling en de toch moeilijke categorieën.
Ik heb de methode dus aangepast aan de leerlingen. Vandaar 3 dagen na het signaaldictee.

Extra activiteiten:
– Oefenprogramma www.BLOON.nl ( Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken) is een ideaal instrument via internet waar de kinderen zelfstandig op in kunnen loggen, zowel thuis als op school. De leerkracht beheert de te oefenen stof per leerling en kan de vorderingen per leerling volgen.
– Spelling in de lift. Spelling in de lift altijd vast moment in de week. 1x
– Spelling in de lift moeilijke woorden n.a.v E7.
– Na spelling in de lift maken ze Taal Blokboek Extra i.v.m woordenschat en ook wederom ww.spelling.

Tussenevaluatie LOVS ( Cito M8 )

Alvorens de toets LOVS van M8, gaan we klassikaal kijken naar scores die behaald zijn in groep 7. De schaalscores laten zien waar een leerling staat. We praten hierover en vergelijken soms de scores van M7 en E7 nog eens extra. Daarna maakt de leerkracht duidelijk welke groei iedere leerling eigenlijk zou moeten maken om een stijgende lijn te behouden. Het minimumdoel schrijven we op en het streefdoel ook. Daarnaast maken we duidelijk hoeveel we moeten groeien als groep.

Door inzichtelijk te maken wat we met elkaar willen gaan bereiken wordt de Cito niet een vervelende toets maar een uitdaging, aldus de leerlingen.

Leerlingen die nog specifieke doelen hebben voor een vakgebied, hebben nu nog 2 a 3 weken de gelegenheid om te oefenen en zichzelf bij te spijkeren.

Na de toetsen analyseren we in de groep waar we winst hebben behaald en waardoor dat komt. Ook kijken we waar we nog winst willen gaan behalen en op welke manier we dat gaan doen. We kijken op dat moment naar de groepsgemiddelden om vervolgens de leerlingen individueel te bespreken.
De leerlingen kennen inmiddels de overzichten uit parnassys en zien dus in een ogenblik hoeveel ze zijn gegroeid en of dat voldoende is geweest en of ze hebben voldaan aan de doelen die gesteld waren.

Schoolkeuzes

In februari zijn de schoolkeuzegesprekken.
Deze gesprekken vinden plaats met de leerkracht(en). Tijdens dit gesprek bespreken we de waarschijnlijke uitstroom van uw zoon of dochter. Dit doen we aan de hand van de plaatsingswijzer die de toetsen van het LOVS van de afgelopen 3 jaren weergeeft.
In groep 6 en 7 heeft u al kennis gemaakt met deze plaatsingswijzer tijdens de rapportgesprekken.

Naast de toetsgegevens kijken we ook naar de houding van de leerling t.o.v. het leren en studeren. Maakt hij/zij huiswerk? Kan hij/zij goed zelfstandig werken? Wat zijn positieve eigenschappen op het VO en welke kunnen negatieve effecten hebben op het VO?
We kijken dus naar het gehele plaatje.

Na de schoolkeuzegesprekken is het van belang dat u met uw zoon of dochter in gesprek gaat over het vervolgonderwijs.
Welke nieuwe school past bij uw zoon of dochter????

Wij raden u dan ook aan om zoveel mogelijk opendagen te bezoeken van de desbetreffende scholen om een goede indruk te krijgen. De keuze van de school is namelijk erg persoonlijk.

Vanuit school krijgt u informatie wanneer er voorlichtingsavonden zijn en wanneer er opendagen zijn. Houdt u echter ook de sites van de scholen goed in de gaten voor informatie.

Cito Eindtoets

De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en bij ons op school ook uit het onderdeel wereldoriëntatie.

Eindtoets B en eindtoets N
Het is nooit leuk om een toets te maken die veel te moeilijk of veel te makkelijk is. Als een toets te moeilijk is, word je misschien extra zenuwachtig of denk je na een paar vragen dat je niks weet. Als een toets te makkelijk is, is het ook niet leuk: dan ga je je vervelen en kan je eigenlijk niet goed laten zien wat je allemaal kan.
Een goede toets is precies moeilijk genoeg, zodat je vragen meestal wel goed hebt en soms niet goed hebt. Op die manier kan je juf of meester zien wat je na acht jaar basisschool wel en niet kan. Dat is ook de bedoeling van de toets. Dan voorspelt de toets het beste welk type middelbare school waarschijnlijk het meeste bij je past.
Omdat kinderen nu eenmaal verschillend zijn, is de Centrale Eindtoets er op twee niveaus:
• de eindtoets B is voor kinderen van wie de juf of meester denkt dat ze goed passen op het vmbo GT of op de havo of het vwo
• de eindtoets N is voor kinderen van wie de juf of meester denkt dat ze het beste passen in het vmbo BB of KB
Voor de uitslag van de toets (het rapport), en voor het schooladvies, maakt het niet uit welke toets je maakt. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’. Dat wil zeggen dat welke toets je ook maakt, je altijd een score krijgt tussen de 501 en de 550.

In maart 2017 ontvangt u van ons een gids met informatie over deze toets.

Wanneer de periode aanbreekt van de cito’s, passen we de vakgebieden op school daarop aan. De vakgebieden en hun tijden blijven gelijk voor de structuur maar we maken meer gebruik van het internet en methoden die nog explicieter aansluiten bij de cito.

Meestal is begrijpend lezen het lastigste onderdeel. Daarom hebben we oefenboeken gemaakt van Ajodakt – Goed begrepen (begrijpend en studerend lezen). Ook hierbij hardop denken bij het modellen.
Voor begrijpend lezen maken we ook gebruik van de methode Blits. We spreken de stappen van het begrijpend lezen hardop uit en handelen erg bewust. Ook hier bespreken we waarom antwoorden wel goed zijn en waarom eventueel niet.

Tijdens het rekenen maken we voornamelijk gebruik van dagelijksrekenen.nl en Aandacht voor Rekenen. Ook de site van meester Michael gebruiken we veel. Opgaven maken we individueel, bespreken we samen en noteren we indien deze lastig blijven.

Tijdens spelling en taal wordt de nadruk meer gelegd op foutief geschreven woorden dan de woorden die leerlingen zelf moeten schrijven. Cito vraagt immers nooit om een woord zelf te schrijven.
Woordenschat blijft hetzelfde. Wel herhalen we veel.

Ik richt me op veel oefenen en trainen van Cito vraagstellingen.
Gemaakte opgaven evalueren we per gemaakt deel. De moeilijkheden pikken we er weer uit en daar gaan we weer mee aan de slag.

Uitslag Cito

In mei komt meestal de uitslag van de EindCito. Deze gaat in een gesloten envelop mee naar huis en kan thuis, met begeleidende brief, bekeken worden.
N.a.v. deze uitslag kan er in enkele gevallen een heroverwegingsgesprek plaatsvinden.

Schoolreis

Na al het harde werken en het zweten is er natuurlijk ooktijd voor ontspanning. Daarom gaan we dit jaar op een meerdaags kamp. 28,29 en 30 juni zullen de leerlingen, onder begeleiding van leerkrachten en enkele ouders, naar de Klonie gaan.
Voor dit kamp krijgt u tijdig informatie.

Afsluiting groep 8

We willen natuurlijk ook dit jaar op een gezellige manier afscheid nemen
van onze groep 8. Samen willen we de basisschoolperiode afsluiten.

We starten de avond met de Musical. Deze wordt door de leerlingen van groep 8 opgevoerd. Bij dit deel kunnen ook opa’s, oma’s, oudere broers en zussen aanwezig zijn.
Na de musical en het gezamenlijk opruimen, gaan we verder met een BBQ. Bij deze BBQ zijn alleen de ouders (en kinderen uit groep 8) aanwezig.
Na de BBQ volgt het officiële gedeelte en krijgt iedereen zijn/haar rapport mee.
De avond is meestal rond 22.00 uur afgelopen.

Vragen en opmerkingen

Tijdens een schooljaar gebeuren er veel zaken. Het kan dan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft.
Daarom proberen wij zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.
U kunt ons altijd bereiken via de mail;
m.greven@sooog.nl
a.schipper@sooog.nl
Ook kunt u voor schooltijd of na schooltijd langskomen om een afspraak te maken.
En u kunt altijd telefonisch contact opnemen met school.
Juf Martine werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Meester Alexander werkt in groep 8 op de donderdag.

Huiswerkbrief periode 1 groep 8

Huiswerkbrief periode 2 groep 8