Medezeggenschapsraad

Via de wet is het een verplichting voor de school een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

De MR bestaat uit twee geledingen:
vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding
vertegenwoordigers van het team, de teamgeleding

De MR overlegt met de directie van de school en het schoolbestuur over allerlei belangrijke schoolzaken o.a.:
vaststellen van het formatieplan
het onderhouden van contacten met directie en schoolbestuur
toetsing van personeelsbeleid
volgen van en mede inhoud geven aan onderwijskundige ontwikkeling
De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Een uitgebreid reglement voor de MR ligt op school ter inzage.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad is bevoegd tot bespreking van alle gemeenschappelijke, school overstijgende aangelegenheden inzake de scholen die onder de stichting vallen.

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. De leden worden door en uit de ouders gekozen op de zakelijke ouderavond.
De taak van de ouderraad is het best als volgt te omschrijven:
het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en school
samen met het team zorgen voor een goed verloop van allerlei activiteiten op
school
Zoals:
vieringen ( St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Musicalavond )
het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten. ( sportdag, spelletjesmorgen etc.)
laatste schooldag.